مقاله تاثیر روش ها و منابع تامین نیتروژن و عناصر کم مصرف بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه آفتابگردان روغنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر روش ها و منابع تامین نیتروژن و عناصر کم مصرف بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه آفتابگردان روغنی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله عناصر کم مصرف
مقاله کود بیولوژیک و نیتروژن معدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ولیزادگان ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات مصرف اوره، کود زیستی نیتروکسین و عناصر کم مصرف آهن، روی و بور بر خصوصیات زراعی، اجزای عملکرد و عملکرد آفتابگردان روغنی لاین NSH45، آزمایشی طی سال ۱۳۸۹ در مزرعه ای واقع در روستای گوهران شهرستان خوی، در فاصله ۶ کیلومتری این شهر اجرا گردید. آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۲ تیمار و سه تکرار اجرا شد. در این تحقیق تیمارها شامل: مصرف ۱۰۰ درصد نیتروژن معدنی، مصرف ۵۰ درصد نیتروژن معدنی + مصرف ۵۰ درصد نیتروژن بیولوژیک، مصرف ۲۵ درصد نیتروژن معدنی + مصرف ۷۵ درصد نیتروژن بیولوژیک، مصرف ۱۰۰ درصد نیتروژن بیولوژیک، مصرف ۱۰۰ درصد نیتروژن معدنی + مصرف خاکی عناصر ریزمغذی، مصرف ۵۰ درصد نیتروژن معدنی + مصرف ۵۰ درصد نیتروژن بیولوژیک + مصرف خاکی عناصر ریزمغذی، مصرف ۲۵ درصد نیتروژن معدنی + مصرف ۷۵ درصد نیتروژن بیولوژیک + مصرف خاکی عناصر ریزمغذی، مصرف ۱۰۰ درصد نیتروژن بیولوژیک + مصرف خاکی عناصر ریزمغذی، مصرف ۱۰۰ درصد نیتروژن معدنی + محلول پاشی عناصر ریزمغذی، مصرف ۵۰ درصد نیتروژن معدنی + مصرف ۵۰ درصد نیتروژن بیولوژیک + محلول پاشی عناصر ریزمغذی، مصرف ۲۵ درصد نیتروژن معدنی + مصرف ۷۵ درصد نیتروژن بیولوژیک + محلول پاشی عناصر ریزمغذی و مصرف ۱۰۰ درصد نیتروژن بیولوژیک + محلول پاشی عناصر ریزمغذی بود. میزان نیتروژن معدنی و بیولوژیک مصرفی در حالت خالص ۲۰۰ کیلوگرم و ۱ لیتر در هکتار بود. نتایج نشان دادند که کود بر صفات قطر ساقه، قطر طبق، پوکی دانه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه دارای اثر معنی دار بود و بر صفات ارتفاع ساقه و تعداد دانه پر در طبق اثر معنی داری نداشت. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب با میانگین ۳۴۵۳ و ۲۵۳۵ کیلوگرم در هکتار در تیمارهای مصرف ۱۰۰ درصد نیتروژن معدنی + محلول پاشی عناصر ریزمغذی و تیمار استفاده ۱۰۰ درصد از نیتروژن بیولوژیک به دست آمد.