مقاله تاثیر روش های مختلف خاک ورزی و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام ذرت دانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر روش های مختلف خاک ورزی و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام ذرت دانه ای
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخم رایج
مقاله شخم حداقل
مقاله تراکم بوته
مقاله ارقام ذرت دانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوکاظمی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابک
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف خاک ورزی و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام ذرت دانه ای آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل واقع در شهرستان قائم شهر به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل: انواع عملیات خاک ورزی در ۳ سطح (بدون شخم، شخم حداقل، شخم رایج)، تراکم در ۳ سطح (۶۵۰۰۰، ۷۵۰۰۰، ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار)، رقم در ۳ سطح (دابل کراس ۳۷۰، سینگل کراس ۵۰۰، سینگل کراس ۵۴۰). صفت های مورد بررسی در این آزمایش شامل: ارتفاع بوته، طول تاسل، قطر ساقه، طول دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، وزن خشک ریشه و پروتئین بوده است. نتایج آزمایش نشان داد که سیستم های مختلف شخم بر وزن خشک ریشه، شاخص برداشت، طول دانه و پروتئین دانه در سطح احتمال ۵% اثر معنی داری داشت. بیشترین وزن خشک ریشه از سیستم شخم حداقل و کمترین وزن خشک ریشه از سیستم شخم رایج حاصل شد. بیشترین عملکرد دانه از تراکم ۶۵۰۰۰ بوته در هکتار و کمترین عملکرد از تراکم ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار نتیجه شد. بیشترین و کمترین وزن هزار دانه نیز به ترتیب از تراکم های ۶۵۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار حاصل شد. اثرات متقابل شخم×تراکم بر تمامی صفات در سطح احتمال ۵% اثر معنی داری داشت. بیشترین عملکرد دانه تحت اثر متقابل شخم×تراکم برای شخم حداقل با تراکم ۶۵۰۰۰ بوته در هکتار و کمترین عملکرد دانه از سیستم بدون شخم با تراکم ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار بدست آمد.