مقاله تاثیر روش های ریلاینینگ (گرماپخت و فوری) بر روی میزان سیل کامی – خلفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر روش های ریلاینینگ (گرماپخت و فوری) بر روی میزان سیل کامی – خلفی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریلاین
مقاله پروتز کامل
مقاله نوع آکریل
مقاله سیل کامی – خلفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده عقدایی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانیان فرد فوژان
جناب آقای / سرکار خانم: قره چاهی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اعزاز احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناحیه کامی – خلفی، مهمترین ناحیه برای گیر دنچر فک بالا است و در طی ریلاین و پس از آن باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر، با هدف مقایسه میزان سیل کامی – خلفی در پروتزهای ریلاین شده به دو روش مختلف آکریل فوری و گرماپخت انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، یک مدل آکریلیک با بی دندانی کامل فک بالا، با سایز متوسط و فاقد آندرکات انتخاب شد. جهت تهیه گروه شاهد، از این مدل با آلژینات ده بار قالب گرفته شد و توسط گچ نوع IV ریخته شد. سپس بیس های دائمی با آکریل شفاف پختنی برای هر کست آماده شد. برای تهیه گروه های آزمایش بر روی مدل آکریلی اولیه یک لایه موم به ضخامت ۲ mm جهت ریلیف در ناحیه Postdam برای عمل ریلاین قرار گرفت و پس از قالب گیری ۲۰ عدد گپ تهیه شد. بر روی هر کست یک بیس دائمی با آکریل شفاف گرماپخت تهیه شد. بیس های ساخته شده برای گروه آزمایش به دو گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند: گروه ریلاین شده در ناحیه سیل خلفی با آکریل گرماپخت و گروه ریلاین شده با آکریل فوری. تمامی بیس ها برای مدت ۲ هفته در آب مقطر نگهداری شدند، سپس هر کدام از بیس ها بر روی مدل آکریلیک اصلی قرار گرفته و میزان gap موجود در ناحیه خلفی بیس ها در یک ناحیه خط وسط، دو ناحیه در هامولارناچها (a, e) دو نقطه در حد فاصل بین خط وسط و هامولارناچ (a, b) و در زمان های متفاوت (طی دو هفته) توسط میکروسکوپ نوری اندازه گیری شد. از آنالیز واریانس یک عاملی،  Tukeyو Kruskal-Walis جهت آنالیز داده ها استفاده گردید.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که در نقطه A بین میزان گپ گروه کنترل (بیس های بدون ریلاین) با دو گروه های آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد (P=0.047). در نقطه D، بین دو گروه آزمایش تفاوت معنی داری دیده نشد، اما تفاوت بین بیس های گروه کنترل نسبت به بیس های ریلاین شده با آکریل فوری معنی دار بود(P<=0.05) .
نتیجه گیری: نتیجه این مطالعه لابراتواری نشان می دهد که روش ریلاین با آکریل گرماپخت نسبت به روش ریلاین با آکریل فوری Chair side تفاوت قابل ملاحظه ای ندارند. لذا می توان با توجه به اینکه استفاده از آکریل فوری Chair side راحت تر و مقرون به صرفه تر است و به زمان کمتری نیاز دارد، از آن در ریلاین ناحیه سیل کامی خلفی استفاده کرد.