مقاله تاثیر روش های انجماد زدایی بر ارزش غذایی و شاخص های کیفی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر روش های انجماد زدایی بر ارزش غذایی و شاخص های کیفی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
مقاله انجماد زدایی
مقاله تغییر کیفیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادیان سیدروح اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، اثر تیمارهای مختلف انجماد زدایی (در یخچال، آب، هوا ومایکروویو) روی ویژگی های شیمیایی (پراکسید، بازهای ازته فرار، پروتئین محلول در نمک و ترکیب اسید چرب)، بیوشیمیایی (ظرفیت نگه داری آب) و میکروبی (تعداد باکتری های کل، باکتری های سرماگرا، کلی فرم، شوانلا و مخمر-کپک) ماهی سفید دریای خزر منجمد انجام پذیرفت. مقادیر خاکستر، پروتئین، پروتئین محلول در نمک، ظرفیت نگه داری آب، اسیدهای چرب چند غیر اشباعی، نسبت اسیدهای چرب چند غیر اشباع به اسیدهای چرب اشباع، نسبت مجموع ایکوزاپنتائونیک اسید و دوکوزاهگزائونیک اسید به پالمتیک اسید و بار میکروبی با یک کاهش معنی دار و مقادیر چربی، پراکسید، بازهای ازته فرار، اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب تک غیر اشباع با یک افزایش معنی دار در مقایسه با نمونه های تازه (غیر منجمد) به عنوان نمونه شاهد همراه بوده (P<0.05) است. پایین ترین مقادیر شاخص های شیمیایی و بیوشیمیایی و همچنین رشد میکروبی در نمونه های انجماد زدایی شده در آب مشاهده شد. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق انجماد زدایی در آب مناسب ترین روش برای ماهی سفید دریای خزر منجمد می باشد.