مقاله تاثیر روش های آموزشی نقشه مفهومی، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر روش های آموزشی نقشه مفهومی، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه مفهومی
مقاله یادگیری مشارکتی
مقاله سنتی
مقاله انگیزه پیشرفت
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری جمال
جناب آقای / سرکار خانم: کجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: منشئی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر روش های آموزشی نقشه مفهومی، یادگیری مشارکتی و روش سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان پسر رشته تجربی شهرستان ورامین بودند. در یک طرح نیمه آزمایشی ۶۰ دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. گروه های آزمایش به طور مجزا ۱۵ جلسه تحت آموزش به کمک روش نقشه مفهومی و یادگیری مشارکتی قرار گرفتند و گروه کنترل با روش سنتی آموزش دید. همه گروه ها پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمانز (۱۹۷۰) و آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی را به عنوان پیش تست و پس تست تکمیل کردند. داده ها با روش واریانس چند متغیره (مانوا) تحلیل شدند. یافته ها نشان داد روش نقشه مفهومی برخلاف روش سنتی باعث افزایش انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی شده است. همچنین روش یادگیری مشارکتی برخلاف روش سنتی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی شده، اما میان آن دو در انگیزه پیشرفت تفاوت معناداری وجود نداشت. علاوه بر آن روش نقشه مفهومی بیشتر از روش یادگیری مشارکتی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی شده، اما میان آن دو در انگیزه پیشرفت تفاوت معناداری وجود نداشت (P<0.05) بنابراین روش نقشه مفهومی از روش های یادگیری مشارکتی و سنتی موثرتر است.