مقاله تاثیر روش های آموزشی بر آگاهی و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی درباره مصرف تنقلات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر روش های آموزشی بر آگاهی و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی درباره مصرف تنقلات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله آگاهی و عملکرد
مقاله مصرف تنقلات
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صوفی مجیدپور مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: غریبی فردین
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مصرف تنقلات کم ارزش به دلیل دارا بودن مقدار زیادی نمک، چربی و شکر زمینه ساز بروز بیماری های مزمن (قلبی– عروقی، چاقی، فشارخون) در دوران بزرگسالی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روش های آموزش بهداشت برآگاهی و عملکرد دانش آموزان در خصوص تغذیه در زمینه مصرف تنقلات طراحی و اجرا گردید.
روش بررسی: این مطالعه به روش نیمه تجربی قبل و بعد بر روی ۶۱۸ دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرسنندج در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ انجام گردید. ۲۴۶ دانش آموز در گروه نمایش فیلم و ۲۰۴ دانش آموز) در گروه سخنرانی و ۱۶۸ دانش آموز در گروه شاهد قرار گرفتند. در گروه نمایش فیلم، فیلمی برای دانش آموزان به مدت ۴۵ دقیقه پخش شد. در گروه سخنرانی نیز از متنی که براساس موضوعات مطرح شده در فیلم ها به منظور یکسانی در مطالب، تهیه و به مدت ۴۵ دقیقه توسط کارشناس آموزش بهداشت به صورت سخنرانی ارایه می گردید، استفاده شد. در دانش آموزان گروه شاهد هیچ گونه آموزشی ارایه نشد. برای سنجش آگاهی و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان از پرسشنامه ای که شامل مشخصات دموگرافیک، سوالات آگاهی و سوالات عملکرد بر اساس مقیاس لیکرت بود استفاده شد.
یافته ها: نمونه مورد مطالعه از نظر سنی بین سنین ۱۰ تا ۱۲ سال با میانگین ۱۱٫۰۷ سال و انحراف معیار ۰٫۵۸ بودند. ۴۶ درصد جمعیت مورد مطالعه دختر و ۵۴ درصد پسر بودند. نتایج این بررسی نشان داد که تفاوت سطح آگاهی و عملکرد در خصوص مصرف تنقلات در سه گروه مورد مطالعه بعد از اجرای آموزش تفاوت معنی دار است (P<0.0001)، همچنین سطح آگاهی و عملکرد در گروه فیلم و در گروه سخنرانی قبل و بعد از مداخله تفاوت دارد (P<0.0001) اما تفاوت آگاهی و عملکرد در گروه کنترل قبل و بعد از آموزش معنی دار نیست.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر مثبت آموزش غیرمستقیم (نمایش فیلم) و مستقیم (سخنرانی) بر روی عملکرد و آگاهی دانش آموزان در مصرف تنقلات سالم است و با توجه به ساختار مدرسه متناسب با مخاطب روش آموزشی مناسب را می توان انتخاب نمود.