مقاله تاثیر روش مصاحبه انگیزشی بر تغییرات کوتاه مدت سلامت دهان و دندان افراد سیگاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر روش مصاحبه انگیزشی بر تغییرات کوتاه مدت سلامت دهان و دندان افراد سیگاری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصاحبه انگیزشی
مقاله بیماری پریودنتال
مقاله سیگار کشیدن
مقاله بهداشت دهان و دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی زیدی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: پاک پورحاجی آقا امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به ارتباط قوی بین مصرف سیگار و بیماری های دهان و دندان، ضرورت تاکید دندان پزشکان بر ترک سیگار احساس می شود. کارایی مصاحبه انگیزشی در کاهش پلاک دندان و بهبود رفتارهای خودمراقبتی در مطالعات گذشته اثبات شده است. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر ارتقای رفتارهای خودمراقبتی دهان و دندان در بیماران سیگاری مراجعه کننده به کلینیک های دندان پزشکی شهر تنکابن بود.
مواد و روش ها: در یک مطالعه نیمه تجربی، تعداد ۸۰ بیمار سیگاری مراجعه کننده به کلینیک های دندان پزشکی شهر تنکابن به طور تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. مداخله شامل دو جلسه مصاحبه انگیزشی به مدت ۳۰ دقیقه در قالب گروه های ۵ نفری به همراه پیگیری تلفنی برای گروه تجربی بود. داده ها در دو مقطع زمانی قبل و ۶ ماه بعد از مصاحبه با استفاده از پرسش نامه ای متشکل از سوالات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و الگوریتم مراحل تغییر به همراه چک لیست ثبت رفتار مسواک زدن و استفاده از نخ دندان گردآوری شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ و آزمون های c2، Mann-Whithney، Wilcoxon،Paired-t  و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار نمره آگاهی (از ۱۳٫۵±۵٫۶ به ۲۱٫۶±۴٫۲، p value<0.001) و نگرش (از ۳۲٫۴۰±۱۴٫۲ به ۵۴٫۱۱±۱۵٫۹،p value<0.001 ) در گروه تجربی بود. همچنین افزایش معنی دار تعداد بیماران در مراحل فعال آمادگی روانی برای ترک سیگار یعنی سه مرحله آمادگی (از ۷٫۵ به ۴۲٫۵ درصد)، اجرا (از صفر به ۲۵ درصد) و نگهداشت (از صفر به ۷٫۵ درصد) دیده شد (p value<0.001). علاوه بر این، یافته ها حکایت از بهبود رفتارهای خودمراقبتی یعنی مسواک زدن (از ۰٫۷۵±۰٫۲۰ به ۱٫۱۹±۰٫۳۸، p value<0.001) و استفاده از نخ دندان (p value<0.001) در بیماران گروه تجربی داشت.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر، مصاحبه انگیزشی در ارتقای رفتارهای خودمراقبتی دهان و دندان در بیماران سیگاری مراجعه کننده به کلینیک های دندان پزشکی کارامد می باشد.