مقاله تاثیر روش خودآموزی بر عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان اختلال ریاضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۵۵ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر روش خودآموزی بر عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان اختلال ریاضی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودآموزی
مقاله حل مساله ریاضی
مقاله اختلال یادگیری ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غباری بناب باقر
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسین زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش با روش خودآموزی بر عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی در پایه پنجم ابتدایی انجام شد. به این منظور، بیست دانش آموز به روش نمونه گیری چند مرحله ای (قضاوت معلم، فهرست تشخیصی DSM-IV، آزمون ریون و آزمون حل مساله ریاضی) از دوازده پایه پنجم ابتدایی شهرستان رفسنجان انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی است و گروه های کلاسی دانش آموزان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. دانش آموزان با نمرات پیش آزمون و پس آزمون همتاسازی شده و گروه کنترل در طی ۱۲ جلسه ۴۵ دقیقه ای با روش خودآموزی و گروه گواه به همان روش سنتی و شیوه معمول آموزش دیدند. نتایج با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس نشان داد که عملکرد حل مساله ریاضی در دانش آموزان گروه آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه گواه افزایش یافته است. می توان نتیجه گرفت که روش خودآموزی باعث بهبود عملکرد حل مساله ریاضی در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی می شود.