مقاله تاثیر روش تدریس نمایشی (Demonstration) بر خودکارآمدی دانشجویان مامایی در اداره زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۲۸۲ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر روش تدریس نمایشی (Demonstration) بر خودکارآمدی دانشجویان مامایی در اداره زایمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش نمایشی
مقاله خودکارآمدی
مقاله آموزش
مقاله دانشجوی مامایی
مقاله زایمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ریزی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: فهامی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روش های آموزشی فعال به طور وسیع در آموزش دانشجویان مامایی در حال افزایش است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر روش تدریس نمایشی (Demonstration) بر خودکارآمدی دانشجویان مامایی در اداره زایمان بود.
روش ها: این مطالعه نیمه تجربی در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر روی ۳۰ کارورز رشته مامایی که به روش سرشماری انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه مساوی (هر گروه شامل ۱۵ نفر) تقسیم شدند، انجام گردید. پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی توسط هر دو گروه (تدریس نمایشی و تدریس معمول) قبل و بعد از آموزش تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی ، تی دانشجویی و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری کم تر از ۰۵٫۰ در نظر گرفته شد.
نتایج: نتایج آزمون تی تست نشان داد که بین میانگین نمره خودکارآمدی قبل از آموزش در هر دو گروه تفاوتی معناداری نداشت در حالی که بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت آماری معناداری یافت شد (p=0.001, t=-1.43). نتایج آزمون تی زوجی نیز نشان داد که بین میانگین نمره خودکارآمدی بعد از مداخله در هر دو گروه شاهد و تجربی تفاوت آماری معناداری وجود داشت (t=-1.30 ، p=0.002 و t=-5.12، p=0.024) به ترتیب همچنین میزان افزایش نمره خودکارآمدی در گروه تجربی ۸۹ درصد ودر گروه شاهد 23 درصد بود (p=0.014).
نتیجه گیری: روش تدریس نمایشی می تواند موجب افزایش سطح خودکارآمدی دانشجویان مامایی در اداره مراحل زایمان شود. بنابراین استفاده از این روش آموزشی به عنوان یک روش یادگیری موثر توصیه می شود.