مقاله تاثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی یادگیری زایشی بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی یادگیری زایشی بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهای آموزشی
مقاله الگوی طراحی یادگیری زایشی
مقاله انگیزش
مقاله یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: فردانش هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی یادگیری زایشی و متداول بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان سال اول دبیرستان در درس زیست شناسی بوده است. این تحقیق از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون پس آزمون است که با گروه کنترل و گروه آزمایش انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر قزوین که در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ مشغول تحصیل بوده اند، تشکیل می دهد. حجم نمونه در این پژوهش، ۶۵ دانش آموز دختر پایه اول دبیرستان بودند که به دلیل محدودیت اجرا، به شیوه نمونه گیری دردسترس نمونه گیری شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و آزمون یادگیری محقق ساخته بود و برای محاسبه پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت، از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان پایایی آن ۰٫۸۴ به دست آمد. روایی محتوایی آزمون یادگیری به تایید متخصصان رسید و برای اندازه گیری میزان پایایی آزمون یادگیری، از روش کودرریچاردسون ۲۰ استفاده شد که مقدار ۰٫۸۹ برای آن به دست آمد. برای تحلیل داده، از آزمون آماری کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج پس آزمون انگیزش و یادگیری نشان داد که روش آموزش زایشی بر یادگیری و انگیزش تاثیر دارد.