مقاله تاثیر رنگ های مختلف نور بر شاخص های رشد و بازماندگی لارو ماهی کوی Cyprinus carpio که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر رنگ های مختلف نور بر شاخص های رشد و بازماندگی لارو ماهی کوی Cyprinus carpio
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی کوی
مقاله نور
مقاله رشد
مقاله بازماندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اصغری مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی شایان
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نور به جهت تاثیر بر فعالیت و متابولیسم بدن ماهیان از فاکتورهای مهم در رشد آنها محسوب می شود. این تحقیق به منظور مطالعه اثرات رنگ های مختلف نور روی رشد و بازماندگی لارو ماهی کوی (Cyprinus carpio L) طی دو ماه انجام گرفت. وزن اولیه لاروها برابر ۰٫۰۴۰۲±۰٫۰۰۱۶ گرم بود که در سه تیمار تحت تاثیر نورهای آبی (L1)، سبز (L2) و قرمز (L3) قرار گرفتند. هر تیمار دارای سه تکرار و هر تکرار حاوی ۳۰ لارو ماهی کوی بود. دوره نوری به صورت ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی بود. لاروها روزانه در ۲ نوبت با استفاده از غذای تجاری بیومار تغذیه شدند. غذادهی به ماهیان در هر وعده به حد سیری انجام گرفت تا محدودیت تغذیه ای نداشته باشند. تعداد ۱۵ نمونه ماهی هر دو هفته از هر مخزن برداشته و وزن بدن آنها اندازه گیری شد. همچنین نرخ بازماندگی طی آزمایش بررسی گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در شاخص های رشد بین سه تیمار L1، L2 و L3 وجود دارد (p>0.05) به شکلی که نور آبی منجر به بیشترین رشد و نور قرمز موجب کمترین رشد در لاروهای ماهی کوی گردید. با این وجود اختلاف معنی داری در نرخ بازماندگی ماهیان مشاهده نشد (p<0.05). پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از نور آبی طی دوره پرورش می تواند به بهبود رشد ماهیان کوی منجر شود.