مقاله تاثیر رنگ تانک پرورش روی فاکتورهای رشد و بازماندگی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر رنگ تانک پرورش روی فاکتورهای رشد و بازماندگی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگ تانک پرورش
مقاله فاکتور رشد
مقاله بازماندگی
مقاله ماهی کلمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشکی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: جباری اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: مازینی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رنگ تانک پرورش از عوامل مهمی می باشد که می تواند ماهی را به غذا جذب نموده تا با استفاده از آن باعث رشد و بازماندگی بیش تر ماهیان شود. به این منظور این آزمایش به مدت ۸ هفته و در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال بندرترکمن در استان گلستان و در ۴ تیمار و ۳ تکرار به صورت زیر انجام پذیرفت: تیمار ۱: تانک های قرمز، تیمار ۲: تانک های آبی، تیمار ۳: تانک های سفید، تیمار ۴: تانک های مشکی. میزان غذادهی براساس ۱۰ درصد وزن بدن بچه ماهیان، در روز صورت گرفت. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب در طی مدت پرورش کنترل گردید، میزان اکسیژن محلول برابر ۵٫۷۵±۰٫۲۵ میلی گرم بر لیتر، دمای آب ۲±۲۶ درجه سانتی گراد و pH در طول آزمایش برابر ۰٫۲۵±۷٫۷۵ اندازه گیری گردید. بچه ماهیان کلمه در طول دوره آزمایش با غذای SFC با رطوبت ۷/۸ درصد، خاکستر ۱۱٫۲ درصد، پروتئین ۳۲ درصد و چربی ۱۰٫۵ درصد، تغذیه شدند. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص گردید که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن بچه ماهیان اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردد (P<0.05)به طوری که بیش ترین افزایش وزن و طول بدن بچه ماهیان در تیمار ۴ با تانک های سیاه رنگ به میزان همچنین اختلاف معنی داری در میزان درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه نرخ رشد و فاکتور چاقی مشاهده گردید (P<0.05)ضمن این که هیچ گونه اختلاف معنی داری در میزان ضریب تبدیل غذایی و بازماندگی در بین تیمارهای مختلف مشاهده نگردید (P>0.05)نتایج نشان داد که استفاده از تانک های سیاه رنگ باعث رشد بهتر در ماهی کلمه گردید.