مقاله تاثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهنده از صفحه ۲۸۶ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد مزمن
مقاله رفلکسولوژی پا
مقاله فشار خون
مقاله تنفس
مقاله ضربان قلب
مقاله سرعت تنفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم زاده مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی امین مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جلال الدینی عالیه
جناب آقای / سرکار خانم: نویدیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفیان نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: قلجه مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: پورنامدار زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کمردرد یکی از مشکلات رایج در جوامع امروزی است که اثرات منفی بر جنبه های مختلف زندگی به جا می گذارد. یکی از روشهای موثر جهت کاهش عوارض کمردرد، رفلکسولوژی پا است. رفلکسولوژی پا سبب کاهش میزان تنفس، نبض و فشار خون می شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد انجام شد.
مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی ۱۵۰ مرد مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه اله تهران بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شده و سپس به صورت تصادفی در سه گروه مداخله (انجام رفلکسولوژی پا در نقطه واقعی به مدت سه جلسه یک هفته در میان)، شاهد، و درمان نما (انجام ماساژ با فشار کم در همه نقاط به مدت سه جلسه یک هفته در میان) قرار گرفتند. برای اندازه گیری شاخصهای فیزیولوژیک از دستگاه فشار سنج و گوشی پزشکی استفاده شد که پایایی و اعتبار آنها تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از SPSS 18 و آزمونهای کروسکال والیس و کای دو استفاده شد.
یافته ها: میانگین تنفس، نبض و فشار خون قبل از مداخله در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت. اما میانگین تنفس و فشار خون در هر سه گروه پس از مداخله کاهش یافت (۰٫۰۵>.(p
نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش، رفلکسولوژی پا در کاهش شاخصهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به کمردرد موثر است. لذا به پرستاران برای استفاده از آن در این بیماران پیشنهاد می شود.