مقاله تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر رضایتمندی مراجعان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر رضایتمندی مراجعان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله رضایتمندی مراجعان
مقاله وظیفه شناسی
مقاله نوعدوستی
مقاله فضیلت شهروندی
مقاله جوانمردی و احترام (تکریم)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مفاهیم نسبتا جدید رفتار سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی است. به دلیل تاثیر زیاد رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان ها، در بیست سال اخیر این متغیر بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است.
در سازمان های خدماتی، کارکنانی که با مشتری و ارباب رجوع ارتباط مستقیم دارند، معرف سازمان بوده و رفتارهای این کارکنان بر رضایتمندی مراجعان موثر است.
در این پژوهش به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گمرک استان لرستان بر رضایت مندی مراجعان پرداخته شده است بدین منظور ابتدا با مطالعات منابع کتابخانه ای گسترده و با مراجعه به منابع، مقالات و مجلات علمی، سایت های اینترنتی و مقالات ارایه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی در دانشگاه تهران مهمترین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی استخراج گردید و مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، جامعه مورد تحقیق مراجعان گمرک استان لرستان بوده اند که رضایتمندی آنها از طریق پرسشنامه های (رفتار شهروندی سازمانی و رضایت مندی مراجعان) مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش آماری، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و نتایج حاصل از آن بیانگر این است که بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گمرک استان لرستان و رضایتمندی مراجعان رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد.