مقاله تاثیر رفتار درمانی شناختی گروهی بر میزان بکارگیری مهارتهای مقابله ای در دانشجویان پرستاری و مامایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر رفتار درمانی شناختی گروهی بر میزان بکارگیری مهارتهای مقابله ای در دانشجویان پرستاری و مامایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار درمانی شناختی
مقاله مهارتهای مقابله ای مساله مدار
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروزنده نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: آیین فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: فروزنده مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: درخشنده سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استرس به عنوان یک پدیده روانشناختی از عوامل مهم در بروز و استمرار بسیاری از بیماری های جسمی و اختلالات روانی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر رفتار درمانی شناختی بر میزان بکارگیری مهارتهای مقابله ای عاطفه مدار و مساله مدار در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد صورت گرفته است.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی
۱۵۶ نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به صورت در دسترس انتخاب و دانشجویانی که بر اساس پرسشنامه بیلینگز و موس روش های مقابله ای غیر موثر داشتند (۶۰) نفر به دو گروه مورد (۳۰) نفر و شاهد (۳۰) نفر تقسیم شدند. رفتار درمانی شناختی به صورت گروهی در ۸ جلسه دو ساعته بر روی گروه مورد اجرا گردید. بعد از گذشت دو هفته از آخرین جلسات رفتار درمانی شناختی، مجددا کلیه دانشجویان گروه های مورد و شاهد با پرسشنامه مقابله ای مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری t زوجی و t مستقل استفاده شد.
یافته ها: میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه
۲۱٫۱۳±۱٫۴ سال و اکثریت آنها (۸۰٫۱۲ درصد) زن بودند. نتایج مطالعه نشان داد که در گروه مورد پس از رفتار درمانی شناختی واکنش های شناختی عاطفه مدار (اجتماعی و هیجانی) کاهش (p<0.05) و واکنش های مقابله ای مساله مدار (رفتاری، شناختی و حل مشکل) افزایش (p<0.001) معنی داری داشت.
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر رفتار درمانی شناختی بر بکار گیری واکنش های مقابله ای توسط دانشجویان، استفاده از این روش در مراکز مشاوره دانشجویی در جهت ارتقاء روش های مقابله ای دانشجویان پیشنهاد می گردد.