مقاله تاثیر رشد سرمایه گذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم در سطوح متفاوت سودآوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش حسابداری از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر رشد سرمایه گذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم در سطوح متفاوت سودآوری
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت درآمد
مقاله تئوری رشد
مقاله اندازه
مقاله تئوری رشد-یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی نیا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی دستگردی پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، تاثیر رشد سرمایه گذاری بر ارتباط بین متغیرهای حسابداری (سود، ارزش جاری و ارزش دفتری هر سهم) بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل ۶۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ است. رشد سرمایه گذاری بر اساس ارزش دفتری واقعی حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره، به روش آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای فاما و مکبث (۱۹۷۳) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در سطوح متفاوت سودآوری بین سود و ارزش جاری هر سهم رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که این امر م و ید اهمیت و ارزش اطلاعاتی متغیر حسابداری سود هر سهم می باشد. نتایج همچنین، نشان می دهد که در شرکت های با سودآوری بالا، رشد سرمایه گذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم تاثیر مثبت و معنادار دارد.