مقاله تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۴۶ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رایحه درمانی
مقاله اسطوخودوس
مقاله کیفیت خواب
مقاله همودیالیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: تقربی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری کله مسیحی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اختلالات خواب یکی از شایع ترین مشکلات بیماران تحت درمان با همودیالیز است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر رایحه درمانی بر کیفیت خواب بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شد.
مواد و روش ها: کارآزمایی بالینی حاضر بر روی ۶۰ بیمار تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به مراکز دیالیز بیمارستان های اخوان کاشان و شهدای لنجان زرین شهر که با روش مستمر انتخاب شدند، انجام گردید. بیماران واجد شرایط به روش تصادفی سازی بلوکی به دو گروه آزمون (۳۰ نفر) و کنترل (۳۰ نفر) تخصیص داده شدند. گروه آزمون در طی مطالعه اسانس اسطوخودوس را استشمام کرده و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای از سوی پژوهشگر دریافت نکردند. در شروع و پایان مطالعه، نسخه فارسی استاندارد پرسش نامه کیفیت خواب پیتزبرگ تکمیل شد.
نتایج: اگرچه میانگین نمره کل کیفیت خواب در شروع مطالعه، در گروه آزمون (۱۲٫۶۷±۳٫۴۰۷) و کنترل (۱۳٫۸۳±۳٫۹۴۰) تفاوت آماری معنی داری نداشت، اما در پایان مطالعه تفاوت معنی داری بین میانگین نمره کل کیفیت خواب گروه آزمون (۷٫۹۳±۳٫۴۸۳) و کنترل (۱۳٫۵۰±۴٫۲۴۹) مشاهده شد (P<0.0001).
نتیجه گیری: رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس در بهبود کیفیت خواب بیماران همودیالیزی تاثیر مثبت داشته و می تواند به عنوان یک روش غیرتهاجمی، آسان و کم هزینه در درمان اختلالات خواب این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.