مقاله تاثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت های ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۴۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت های ویژه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رایحه درمانی
مقاله اسطوخودوس
مقاله دقت
مقاله پرستاران
مقاله بخش ویژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدس علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده اصل نعمت
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب
جناب آقای / سرکار خانم: ولیان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت های طولانی و غیرقابل پیش بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسطوخودوس بر افزایش دقت پرستاران بخشهای ویژه انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی، ۳۲ پرستار زن شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های آموزشی استان سمنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها قبل از شروع مداخله، آزمون دقت بوناردل را تکمیل نموده و سپس بر اساس قرعه به مدت یک ساعت تحت اسانس اسطوخودوس یا پلاسبو به صورت استنشاقی قرار گرفتند. پس از اتمام مداخله آزمودنی ها مجددا پرسشنامه دقت بوناردل را تکمیل و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت (۲۰۱۱۰۴۳۰۶۳۴۲N1).
یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، %۸۱٫۳ (۲۶ نفر) از پرستاران متاهل، %۵۶٫۳ (۱۸ نفر) دارای سابقه کار کمتر از پنج سال و %۶۲٫۵ (۲۰ نفر) آنها در رده سنی ۲۹ – ۲۰ سال قرار داشتند. میانگین و انحراف معیار تغییرات دقت پرستاران قبل و بعد از مداخله در اسطوخودوس ۱۳٫۸۱±۴٫۹۷ و پلاسبو ۱٫۰۷±۱٫۸۰ بوده است (p<0.001).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رایحه اسطوخودوس موجب افزایش دقت در پرستاران بخش های ویژه می گردد.