مقاله تاثیر رایحه اسطوخدوس بر میزان درد ناشی از کارگذاری آی یودی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۹۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر رایحه اسطوخدوس بر میزان درد ناشی از کارگذاری آی یودی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آروماتراپی
مقاله رایحه اسطوخدوس
مقاله درد
مقاله آی یو دی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرمحمدعلی‌ یی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: خزائی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما پروین
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی کیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بخردی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کارگذاری آی یو دی که بعنوان یکی از روشهای مطمئن در پیشگیری از بارداری شناخته شده است، با درد همراه است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر رایحه اسطوخدوس بر میزان درد ناشی از کارگذاری آی یودی انجام گرفت.
مواد و روشها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بر روی ۱۳۵ خانم که به واحد تنظیم خانواده مراجعه و کاندید کارگذاری آی یو دی بوده و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، انجام شد. افراد به طور تصادفی به سه گروه ۴۵ نفری رایحه اسطوخدوس، روغن دانه کنجد و کنترل تقسیم شدند. اطلاعات دموگرافیک و میزان درد بر اساس مقیاس دیداری درد جانسون در پرسشنامه ای ثبت شد و سپس درد ناشی از کارگذاری آی یو دی با مقیاس بصری درد در هر سه گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. (IRCT: 201209266206MN3).
یافته ها: بر اساس نتایج مطالعه، میانگین نمره درد در سه گروه با یکدیگر اختلاف آماری معنی داری داشت و به ترتیب در گروههای اسطوخدوس (۲٫۷۱±۲٫۶۰)، روغن دانه کنجد (۲٫۷۱±۴٫۵۷) و کنترل (۲٫۰۸±۳٫۸۲) گزارش شد (p<0.001). همچنین نتایج مطالعه بیانگر آن بود که بین دو گروه اسطوخدوس و روغن دانه کنجد (p<0.001) و گروه اسطوخدوس و کنترل (p<0.004) اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که استنشاق رایحه اسطوخدوس بر درد ناشی از کارگذاری آی یو دی موثر بوده است.