مقاله تاثیر راه اندازی گروه پاسخ سریع پرستاری بر بروز ایست قلبی- تنفسی و مرگ غیرمنتظره بیماران بخش فوریت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر راه اندازی گروه پاسخ سریع پرستاری بر بروز ایست قلبی- تنفسی و مرگ غیرمنتظره بیماران بخش فوریت ها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه پرستاری
مقاله مرگ ناگهانی
مقاله ایست قلبی
مقاله خدمات فوریت بیمارستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: یکه فلاح لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: گروه پاسخ سریع پرستاری بیماران را در مراحل اولیه شرایط بالینی وخیم ارزیابی می کند و میزان مرگ و میر بیماران را کاهش می دهد.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر راه اندازی گروه پاسخ سریع پرستاری بر بروز ایست قلبی- تنفسی و مرگ غیرمنتظره بیماران بخش فوریت ها انجام شد.
مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۷۱۴ بیمار در بخش فوریت های مرکز درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم شدند. گروه پاسخ سریع پرستاری متشکل از یک پرستار مراقبت های ویژه و یک کاردان بی هوشی در هر نوبت کاری بود که ۲۴ ساعته در بخش فوریت ها حضور داشتند. مداخله لازم برای گروه شاهد توسط کارکنان طبق روال بخش و برای گروه مداخله توسط گروه پاسخ سریع پرستاری، زمانی که شرایط بیمار رو به وخامت می گذاشت و پس از ارزیابی دقیق بیمار، انجام می شد. نتایج اقدام های انجام شده برای هر دو گروه ثبت و داده ها با آزمون های آماری تی، کای دو و دقیق فیشر تحلیل شدند.
یافته ها: بین دو گروه از نظر سن و جنس تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین راه اندازی گروه پاسخ سریع پرستاری با میزان انتقال بیماران به بخش های ویژه و میزان مرگ و میر بیماران در خارج از بخش های ویژه ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، راه اندازی گروه پاسخ سریع پرستاری در کاهش انتقال بیماران به بخش های ویژه، مرگ و میر و کاهش ایست های قلبی- تنفسی موثر بود.