مقاله تاثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر همدان به تفکیک جنسیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در تفکر و کودک از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر همدان به تفکیک جنسیت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهنیت فلسفی
مقاله جامعیت
مقاله تعمق
مقاله انعطاف پذیری
مقاله توانایی حل مسائل ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری سوده
جناب آقای / سرکار خانم: فیاض ایراندخت
جناب آقای / سرکار خانم: سیف اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر همدان به تفکیک جنسیت است. روش پژوهش مورد استفاده از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری شامل ۸۲۲۹ نفر دانش آموز مدارس راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده با تخصیص متناسب، تعداد ۳۶۷ دانش آموز انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه های ذهنیت فلسفی و توانایی حل مسائل ریاضی است که ضرایب اعتبار و پایایی آن محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ۲۰ SPSS در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس دوطرفه بین آزمودنی، آزمون بن فرونی و رگرسیون چندمتغیره) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که علاوه بر تایید اثر اصلی ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان، اندازه این اثر نیز شدید است، علاوه بر این با قوی تر شدن ذهنیت فلسفی دانش آموزان، توانایی حل مسائل ریاضی نیز به طور معنا داری افزایش می یابد. این در حالی است که اثر اصلی جنسیت و اثر تقابلی ذهنیت فلسفی و جنسیت بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان معنادار نشد. ضمنا اثر تعمق بر توانایی حل مسائل ریاضی نیز به طور معناداری بیش از اثر جامعیت و انعطاف پذیری است.