مقاله تاثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۹۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیپلماسی
مقاله رسانه
مقاله دیپلماسی رسانه ای
مقاله تبادل فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدی عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرائتی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها می باشد. با توجه به این که توان دسترسی به تمام اعضای جامعه امکان پذیر نبوده و نمی توان فهرستی از تمامی اعضای جامعه آماری تهیه نمود؛ از این رو، جامعه این تحقیق در حیطه جوامع نامحدود جای می گیرد. در تحقیق حاضر نیز با پیروی از مفروضه تحقیقات توصیفی، از نوع زمینه یابی، تعداد ۳۳ نفر به عنوان حجم نمونه مکفی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم مدنظر قرار می گیرند. با توجه به این که جامعه پژوهش حاضر در حیطه جوامع نامحدود جای می گیرد، روش نمونه گیری تحقیق حاضر غیرتصادفی بوده و از نوع هدفمند می باشد. روش انجام این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از منابع موجود و نظرات صاحب نظران به دست آمد و اعتبار آن از راه اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۰ تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که تاثیر دیپلماسی رسانه ای بر فرهنگ پذیری به جز مولفه «ایجاد فرهنگ جدید از ترکیب فرهنگ پیشین و فرهنگ مسلط در یک کشور»، تاثیر دیپلماسی رسانه ای بر فرهنگ سازی به جز مولفه های «تبادل اساتید و دانشجویان میان کشور عامل و کشور هدف»، «وضع قوانین و مقررات برای تحقق مناسبات فرهنگی با کشورها» و «اجرای موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها و برنامه های مبادلات فرهنگی کشورها» و تاثیر دیپلماسی رسانه ای بر ارائه تصویر مطلوب در عرصه بین الملل بالاتر از حد متوسط است و در سایر مولفه های ذکر شده تاثیر در حد متوسط است.