مقاله تاثیر دینداری و رسانه های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۵۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر دینداری و رسانه های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس امنیت اجتماعی
مقاله دینداری
مقاله استفاده از رسانه ها
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان فر سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امنیت یکی از مهمترین نیازهای اساسی بشر است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می شود. تحقیقات نشان داده اند که دینداری و میزان استفاده از رسانه ها، عوامل فرهنگی تاثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی هستند. بر همین اساس هدف از این تحقیق، تاثیر دینداری و رسانه های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی است. روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه مازندران می باشند. بدین منظور نمونه ای ۴۰۰ نفری از دانشجویان به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه دینداری، میزان استفاده از رسانه ها و احساس امنیت اجتماعی می باشد. یافته های توصیفی در این تحقیق حاکی از آن بودند که میزان احساس امنیت اجتماعی در حد پایین است. اگرچه میزان دینداری در حد بالایی قرار دارد. میزان استفاده از رسانه ها نیز در حد متوسط می باشد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می دهد که دینداری و تمامی ابعادش (بعد اعتقادی، عاطفی، پیامدی، مناسکی) با احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم و معنی داری دارد. همچنین احساس امنیت اجتماعی با میزان استفاده از رسانه های داخلی، تلویزیون، رادیو و ماهواره رابطه معنی داری دارد ولی با میزان استفاده از اینترنت، مجله و روزنامه رابطه معنی داری ندارد. رابطه احساس امنیت اجتماعی با میزان استفاده از تلویزیون، رادیو و رسانه های داخلی به طور کلی، مستقیم، ولی با میزان استفاده از ماهواره معکوس است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان می دهد که میزان استفاده از تلویزیون و بعد اعتقادی دینداری به ترتیب بیشترین تاثیر را بر احساس امنیت اجتماعی دارند. مقدار R2 به دست آمده در تحقیق نیز، ۰٫۳۳ می باشد که نشان می دهد تنها میزان استفاده از تلویزیون و بعد اعتقادی دینداری ۳۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته احساس امنیت اجتماعی را تبیین می کند.