مقاله تاثیر دینداری بر اعتماد فراتحلیل پژوهش های ده سال اخیر در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر دینداری بر اعتماد فراتحلیل پژوهش های ده سال اخیر در ایران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراتحلیل
مقاله دینداری
مقاله اعتماد
مقاله تعهد اجتماعی
مقاله هنجارهای عمل متقابل
مقاله پیوند اجتماعی
مقاله قوم گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی ابوتراب
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیلو زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه دینداری و اعتماد در ایران از طریق فراتحلیل پژوهش های انجام گرفته است. به همین منظور، از بین سندهای پژوهشی موجود در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و تربیت مدرس- که در بازه زمانی ده سال اخیر انجام گرفته است- از هجده سند پژوهشی به دست آمده، شانزده مورد شرایط ورود به فراتحلیل را یافتند. بر این اساس، جامعه آماری تحقیق ۸۲۴۵ نفر از گروه های مختلف مردم ایران هستند.
نتایج حاصل از ترکیب یافته های مطالعات و بررسی ضرایب اثر نشان می دهد بین «دینداری و اعتماد» رابطه معناداری وجود دارد و شدت این رابطه به طور متوسط حدود ۰٫۴ گزارش شده است. این یافته فرضیه اصلی تحقیق را تایید می کند. همچنین، فرضیه دیگر این مقاله، تاثیر به کارگیری «آزمون های آماری» متفاوت بر نتایج به دست آمده از «هم بستگی دینداری و اعتماد» است. نتایج گویای این است که به کارگیری آزمون های آماری متفاوت بر مقدار هم بستگی به دست آمده از «دینداری و اعتماد» تاثیری ندارد. فرضیه «گروه های نمونه» بر مقدار «هم بستگی دینداری و اعتماد» در نتیجه تحلیل واریانس غیر معنادار بود و فرضیه رد شد. فرضیه تاثیر «میدان مطالعاتی» بر «هم بستگی اعتماد و دینداری» به دست آمده در نتیجه تحلیل واریانس نیز غیر معنادار بود. بنابراین، دینداری- صرف نظر از عوامل زمینه ای تحقیق مانند گروه های نمونه، میدان مطالعاتی و آزمون های آماری به کاررفته در تحقیقات- بر چگونگی اعتماد افراد تاثیر مستقیم دارد.