مقاله تاثیر دو گونه قارچ آربوسکولار (Glomu. mosseae و G. etunicatum) بر جذب عناصر غذایی و تولید ریزغده در گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی خاک از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر دو گونه قارچ آربوسکولار (Glomu. mosseae و G. etunicatum) بر جذب عناصر غذایی و تولید ریزغده در گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درصدکلونیزاسیون
مقاله عملکرد
مقاله غلظت عناصر غذایی
مقاله گیاهچه سیب زمینی
مقاله همزیستی میکوریزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرویزی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: اثنی عشری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رجالی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: چایچی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به منظور بررسی اثرات همزیستی قارچ میکوریز در جذب عناصر غذایی، ارتقاء سازگاری گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی در گلخانه و افزایش راندمان تولید ریز غده در آنها، گیاهچه هایی از دو رقم سیب زمینی (رقم های آگریا و سانته) با دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولارا (Glomus.mosseae و G.etunicatum) به صورت مجزا و در مخلوط با هم در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی و در چهارتکرار مایه زنی شدند. مایه زنی در گلخانه و در هنگام انتقال گیاهچه ها انجام شد. هشت هفته پس از مایه زنی درصد کلونیزاسیون ریشه در گیاهچه ها تعیین شد و از میزان عناصر غذایی آنها (فسفر، آهن، روی و منگنز) اندازه گیری به عمل آمد. ریزغده های تولیدی به اندازه های مختلف تفکیک شده و عملکرد کل برآورد شده و درصد ماده خشک ریزغده نیز تعیین گردید. نتایج نشان داد که زاد مایه قارچ بر میزان کلونیزاسیون و تمامی صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال ۱% اثر معنی دار داشت. اثر نوع رقم صرفا در مورد آهن و روی تفاوت معنی دار نشان نداد. اما در سایر صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. با مقایسه میانگین صفات مشخص شد که مایه زنی باگونه G.etunicatum و مخلوط دو گونه بر شدت کلونیزاسیون ریشه، جذب عناصر غذایی و همچنین تعداد ریزغده تولیدی اثرات مثبت تری نسبت به گونه G. mosseae داشتند. بیشترین میزان جذب فسفر، آهن، روی و منگنز در گیاهچه های مایه زنی شده با مخلوط دو گونه به دست آمد. بیشترین میزان ریزغده در مایه زنی با مخلوط دو گونه قارچ (متوسط تعداد ۱۳٫۸۱ عدد ریزغده در گیاهچه) حاصل گردید که نسبت به کاربرد جداگانه دو گونه و تیمار شاهد در سطح ۰٫۰۵ تفاوت معنی دار داشت. با کاربرد جداگانه دو گونه قارچ و نیز مخلوط آنها درصد ماده خشک ریزغده افزایش پیدا کرد که تفاوت ها با تیمار شاهد در سطح ۰٫۰۵ معنی دار شد. در مجموع مایه زنی گیاهچه های سیب زمینی با دو گونه قارچ میکوریز به صورت جدا و در مخلوط با هم کمک قابل توجهی به جذب عناصر غذایی کرد که به نوبه خود ضمن افزایش زیست توده گیاهی اثرات مثبتی در استقرار گیاهچه ها و افزایش راندمان تولید ریزغده در آنها داشت.