مقاله تاثیر دو هفته مصرف ویتامین E بر پاسخ مولکول چسبان سلولی به فعالیت وامانده ساز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر دو هفته مصرف ویتامین E بر پاسخ مولکول چسبان سلولی به فعالیت وامانده ساز
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولکول چسبان سلولی نوع یک (۱-ICAM)
مقاله فعالیت ورزشی وامانده ساز
مقاله ویتامین E

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری چادرنشین حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صحت منا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی تاثیر مکمل دهی ویتامین E بر پاسخ مولکول چسبان سلولی نوع یک (ICAM-1) به فعالیت وامانده ساز، ۱۶ مرد فعال انتخاب و بر اساس VO2max به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. پس از ۱۴ روز مکمل دهی، آزمودنی های هر دو گروه فعالیت وامانده ساز ۶۵ دقیقه ای را انجام دادند. نمونه های خونی قبل از دوره مکمل دهی، قبل و بلافاصله بعد از فعالیت وامانده ساز گرفته شد. برای آنالیز داده ها از آزمون تحلیل واریانس و t وابسته استفاده شد. نتایج افزایش معنی دار ویتامین E سرمی را در گروه مکمل نشان داد (P=0.000). همچنین،ICAM-1  سرمی در گروه های مکمل (P=0.128) و دارونما (P=0.095) افزایش غیرمعنی داری یافت. با وجود این، بینICAM- سرمی دو گروه مکمل و دارونما در هیچ یک از وهله های زمانی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P=0.710). به طور کلی، مصرف ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین E به مدت ۱۴ روز (ایزومر توکوفرول) تاثیر معنی داری برICAM-1  سرمی ناشی از فعالیت وامانده ساز نداشت.