مقاله تاثیر دو نوع کودهای زیستی بر عملکرد گندم آبی در شمال خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر دو نوع کودهای زیستی بر عملکرد گندم آبی در شمال خوزستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم رقم چمران
مقاله نیتراژین
مقاله نیتروکسین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاشاهی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی رحمانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی نیتروکسین و نیتراژین بر افزایش عملکرد گندم آبی (Triticumaestivum L.) رقم چمران، در دو آزمایش جداگانه در یک قطعه زمین، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی طی سال زراعی ۸۹ ۱۳۸۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا گردید. تیمارهای آزمایش اول عبارت بودند از ۱ آغشته نمودن دانه با کود زیستی نیتروکسین (T1) 2- آغشته نمودن دانه با کود زیستی استریل شده نیتروکسین(T2)  و ۳- شاهد (T3، بدون استفاده از کود زیستی نیتروکسین) و در آزمایش دوم شامل ۱ آغشته نمودن دانه با کود زیستی نیتراژین (T1) و ۲ – آغشته نمودن دانه با کود زیستی استریل شده نیتراژین (T2) و ۳- شاهد (T3، بدون استفاده از کود زیستی نیتراژین). نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر عملکرد دانه و عملکرد کاه معنی دار گردید. بالاترین عملکردهای دانه (۵۶۱۵ و ۵۶۶۷ کیلوگرم در هکتار) و کاه (۶۵۵۶ ،۶۵۶۵ کیلوگرم در هکتار) ناشی از آغشته نمودن دانه با کودهای زیستی نیتروکسین و نیتراژین (T1) بود. اثر تیمارها بر تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در بوته، تعداد خوشه در متر مربع و میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط دانه معنی دار گردید و مصرف کودهای نیتروکسین و نیتراژین نسبت به نوع استریل شده آن و شاهد، شاخص های مزبور را بیشتر افزایش داد.