مقاله تاثیر دو نوع برنامه کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی (AgRP) پلاسمای کشتی گیران نخبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۲۲۹ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر دو نوع برنامه کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی (AgRP) پلاسمای کشتی گیران نخبه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله AgRP
مقاله کشتی گیران نخبه
مقاله کاهش وزن
مقاله مدیریت وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلفان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدلمیر امیر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی عطری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت نیا آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: AgRP یک پپتید اشتهاآور قوی است که از هسته های کمانی هیپوتالاموس ترشح می شود و در کنترل وزن نقش مهمی ایفا می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو نوع برنامه: ۱٫ کاهش وزن طبق برنامه دوازده روزه پیشنهاد شده توسط محققان، ۲٫ کاهش وزن سنتی (به همراه سونا) بر مقادیر AgRP پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده بود.
روش بررسی: ۳۰ کشتی گیر تمرین کرده (سن ۲۴٫۳۳±۳٫۳۳ سال، شاخص توده بدنی ۲۴٫۹۰±۲٫۳۸ کیلوگرم ]وزن بدن بر مجذور قد[ به متر و درصد چربی بدن ۱۲٫۹۲±۳٫۰۱)، به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه تجربی یک، برنامه رژیم غذایی دوازده روزه پیشنهادی به همراه سه جلسه تمرین کشتی در هفته و گروه تجربی دو، برنامه رژیم غذایی سنتی و سونا را تجربه کردند و گروه کنترل بدون رژیم غذایی بودند. از آزمودنی ها در ۲ نوبت، قبل و پس از اجرای برنامه، خون گیری به عمل آمد. درصد چربی بدن آزمودنی ها به روش سه نقطه ایی اندازه گیری شد.
یافته ها: دو گروه تجربی کاهش معنا دار در وزن خود داشتند (P<0.001)، کاهش معنا دار درصد چربی بدن، فقط در گروه تجربی یک مشاهده شد (P<0.001)، مقادیر پلاسمایی AgRP در گروه تجربی دو نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشت (P<0.01).
نتیجه گیری: برنامه کاهش وزن دوازده روزه پیشنهاد شده، بهتر از برنامه کاهش وزن سنتی است. این برنامه علاوه بر اینکه تغییر معنادار در سطوح پلاسمای AgRP آزمودنی ها به وجود نیاورد، همچنین باعث کاهش معنادار درصد چربی بدن آنان شد.