مقاله تاثیر دو قارچ میکوریز بر رشد و جذب مواد غذایی در ژنوتیپ های مختلف نعناع سبز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآیند و کارکرد گیاهی از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر دو قارچ میکوریز بر رشد و جذب مواد غذایی در ژنوتیپ های مختلف نعناع سبز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فسفر
مقاله کربوهیدرات
مقاله میکوریز
مقاله نعناع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: شبانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی خویی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری زاده پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر قارچ های آربسکولار میکوریز Glomus mosseae و Glomus etunicatum بر کلونیزاسیون ریشه، رشد و جذب مواد غذایی در شش ژنوتیپ از نعناع سبز در شرایط گلخانه ای بررسی گردید. افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی، محتوای کلروفیل (a، b، کل و کاروتنوئید)، فسفر، منگنز و روی در ریشه و اندام هوایی و میزان کربوهیدرات اندام هوایی در گیاهچه های تلقیح شده در مقایسه با نمونه های شاهد مشاهده گردیدند. نتایج این تحقیق نشان داد که گیاهچه های نعناع تلقیح شده با هر یک از دو گونه قارچ گلوموس بیوماس بیشتری در مقایسه با گیاهچه های غیر میکوریزی تولید کرده اند و پاسخ ها به نوع ژنوتیپ نعناع بستگی داشته است. همچنین، نتایج نشان دادند که تلقیح با قارچ G. etunicatum تاثیر بیشتری در مقایسه با قارچ G. mosseae بر بیوماس ژنوتیپ های نعناع داشته است.