مقاله تاثیر دو روش ارزشیابی عینی ساختار یافته مهارت های عملی (OSATS) و روش سنتی بر میزان رضایت دانشجویان و ارزیابان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۶۴ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر دو روش ارزشیابی عینی ساختار یافته مهارت های عملی (OSATS) و روش سنتی بر میزان رضایت دانشجویان و ارزیابان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی سنتی
مقاله ارزشیابی عینی ساختاریافته
مقاله رضایتمندی
مقاله دانشجوی پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: خسروان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: عالمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارزیابی دقیق و عینی صلاحیت بالینی و حرفه ای، یکی از مهم ترین ابعاد آموزش بالینی دانشجویان گروه پزشکی است. آزمون عینی ساختار یافته مهارت های عملی، طیف وسیعی از مهارت های فنی و اساسی را در موقعیت های تجربی ارزیابی می کند. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر به به کارگیری آزمون عینی ساختار یافته مهارت های عملی OSATS)Objective Structured Assessment of Technical Skills) و روش ارزیابی سنتی بر میزان رضایت دانشجویان و ارزیابان در دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مداخله ای است. واحدهای مورد پژوهش ۴۵ دانشجوی پرستاری و فوریت های پزشکی بودند که واحد اصول و فنون عملی را اخذ کرده و غیبت بیش از حد مجاز نداشتند و هر دو روش ارزشیابی عملی با ساختار عینی و سنتی در ارزیابی آن ها مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته و چک لیست جمع آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط ۱۰ تن از اساتید مجرب مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ۸۰ درصد تایید شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی زوج و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین نمره رضایت مندی دانشجویان از روش
OSATS (74.3) بیشتر از روش سنتی(۴۹٫۷) است و این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (P<0.0001). هم چنین میزان رضایتمندی ارزیابان نیز از روش OSATS (76.3) بیشتر از روش سنتی (۳۵٫۳) بود (P<0.0001) درصد دانشجویان موافق ادامه ارزشیابی به روش OSATS در ترم های آینده هستند.
نتیجه گیری: ارزشیابی ساختارمند عینی مهارت های عملی بیش از روش سنتی سبب رضایت دانشجویان می شود. مدرسین نیز نسبت به این نوع ارزشیابی دیدگاه مثبتی دارند.