مقاله تاثیر دو برنامه تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی مردان تمرین نکرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در سوخت و ساز و فعالیت ورزشی از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر دو برنامه تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی مردان تمرین نکرده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله عضلات بالاتنه
مقاله عضلات پایین تنه
مقاله مردان تمرین نکرده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنگدوینی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: محبی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این تحقیق مقایسه اثرات یک نوبت و سه نوبت تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه در مردان تمرین نکرده بود.
روش پژوهش: برای این منظور، ۱۸ دانشجوی تمرین نکرده دانشگاه گیلان به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه یک نوبت (۹=n، سن: ۱٫۸±۲۲٫۸ سال) و سه نوبت تمرین مقاومتی (۹=n، سن: ۱٫۵±۲۲٫۶ سال) قرار گرفتند. آزمودنی ها سه روز در هفته و به مدت ۸ هفته تمرین کردند. شدت تمرین برای هر دو گروه یکسان بود (۸ تکرار بیشینه). در شروع و پایان ۸ هفته تمرین قدرت عضلانی آزمودنی ها با استفاده از آزمون یک تکرار بیشینه (۱RM) در دو حرکت بالاتنه (پرس سینه و جلو بازو) و دو حرکت پایین تنه (اکستنشن پا و فلکشن پا) اندازه گیری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t وابسته و t مستقل به ترتیب برای مقایسه تغییرات درون گروهی و بین گروهی استفاده شد (P£۰٫۰۵).
یافته ها: بعد از ۸ هفته، قدرت عضلانی در تمام حرکات بالاتنه و پایین تنه در هر دو گروه به طور معنی داری افزایش یافت (P£۰٫۰۵). افزایش در قدرت یک تکرار بیشینه در حرکات پایین تنه به طور معنی داری در گروه سه نوبت تمرین مقاومتی نسبت به گروه یک نوبت تمرین مقاومتی بالاتر بود (P£۰٫۰۵)، در حالی که هیچ تفاوت معنی داری در قدرت یک تکرار بیشینه در حرکات بالاتنه بین دو گروه یک نوبت و سه نوبت تمرین مقاومتی وجود نداشت.
نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که در مردان تمرین نکرده، سه نوبت تمرین مقاومتی نسبت به یک نوبت تمرین مقاومتی در ارتباط با افزایش قدرت در عضلات پایین تنه موثرتر می باشد، در حالی که در ارتباط با افزایش قدرت عضلانی بالاتنه بین یک نوبت و سه نوبت تمرین مقاومتی تفاوتی مشاهده نشد.