مقاله تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شهرداری منطقه ۷ تهران در سال ۸۹ مطالعه موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۲۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شهرداری منطقه ۷ تهران در سال ۸۹ مطالعه موردی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ضمن خدمت
مقاله عملکرد کارکنان
مقاله سطح دانش
مقاله سطح مهارت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آقابخشی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: قائدی محمدی محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مقاله حاضر شناخت تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت بر میزان بر عملکرد کارکنان شهرداری منطقه ۷ تهران می باشد که عبارت از: – شناخت تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عواملی چون؛ افزایش سطح دانش در محیط کار – رعایت نظم و انضباط کاری – ارتقای سطح مهارت شغلی – روحیه همکاری و تعامل سازمانی – توانایی در استفاده از منابع و وسایل (تکنولوژی روز) – میزان علاقه به کار. در مقاله حاضر که رویکرد غالب تحقیق پیماشی است، جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمندان شهرداری منطقه ۷ تهران تشکیل می دهند، جامعه آماری هر دوجنس زن و مرد ۶۷۳ نفر بوده که از این تعداد ۵۲۶ نفر مرد و ۱۴۸ نفر زن بوده اند حجم نمونه از فرمول کوکران به میزان۳۳۰ نفر می باشد. شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده، تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی که از طریق نرم افزارSPSS انجام شده است.
مهم ترین عوامل تاثیر گذار دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شهرداری را به ترتیب ۱٫ میزان تسهیل در کارها و وظایف ۲٫ علاقه و رضایت از کار و فعالیت ۳٫ رعایت نظم و انضباط کاری ۴٫ توانایی در استفاده از منابع و وسایل (تکنولوژی های روز) ۵٫ روحیه همکاری و تعامل سازمانی ۶٫ ارتقای سطح مهارت شغلی ۷٫ افزایش سطح دانش در محیط کار ۸٫ نبود تفاوت بین دو جنس (زن و مرد) کارکنان شهرداری منطقه ۷ تهران، با میزان عملکرد آنها.