مقاله تاثیر دوره تداخل علف های هرز بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد پیاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۴۳۱ تا ۴۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر دوره تداخل علف های هرز بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد پیاز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوماس
مقاله پیاز
مقاله تداخل
مقاله سوخ
مقاله علف های هرز
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده عمر
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ محمدی نسب عادل
جناب آقای / سرکار خانم: امینی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: بلندنظر صاحبعلی
جناب آقای / سرکار خانم: دواتی کاظم نیا حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر دوره تداخل علف های هرز بر صفات مورفولوژیک و عملکرد پیاز رقم قرمز آذرشهر، با انجام آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۸۹ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بررسی شد. در این آزمایش، 12 تیمار شامل شش دوره فقدان علف هرز که علف های هرز مزرعه برای محدوده های زمانی صفر، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ روز پس از سبز شدن پیاز کنترل شدند و شش دوره آلوده به علف هرز که در محدوده زمانی صفر، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ روز پس از سبز شدن اجازه رشد در مزرعه پیاز داده شد، بودند. تاثیر تداخل علف های هرز بر ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، قطر متوسط سوخ، بیوماس پیاز در بوته، عملکرد سوخ در بوته و عملکرد سوخ در واحد سطح معنی دار بود. کلیه صفات مورد بررسی پیاز با افزایش طول دوره آلودگی آن با علف های هرز کاهش یافتند. افزایش دوره آلودگی مزرعه با علف هرز بیش از ۴۰ روز پس از سبز شدن، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و قطر پیاز را به طور معنی داری کاهش داد. افزایش دوره آلودگی به مدت ۱۰۰ روز پس از سبز شدن، عملکرد پیاز در بوته و واحد سطح را به ترتیب تا ۹۵ و ۹۶% نسبت به تیمار کنترل علف هرز در کل دوره رشد، کاهش داد. همچنین، افزایش دوره فقدان علف های هرز تا ۴۰ روز پس از سبز شدن، تاثیری بر عملکرد پیاز در بوته و واحد سطح نداشت. به طورکلی، نتایج نشـان داد که برای جلوگیری از کاهش عملکرد پیاز، کنترل علف های هرز از زمان سبز شدن تا ۱۰۰ روز پس از سبز شدن ضروری بود و کنترل آنها پس از این دوره تاثیری بر عملکرد پیاز نداشت.