مقاله تاثیر دورسبان بر روی هورمون های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش های آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۴۲ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر دورسبان بر روی هورمون های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش های آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دورسبان
مقاله بافت بیضه
مقاله اسپرماتوگونی تستوسترون
مقاله گنادوتروپین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: جورسرایی سیدغلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نیا علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دورسبان (کلروپیریفوس)، از متداول ترین سموم ارگانوفسفره ای است که برای کنترل آفت گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد. مکانیسم اصلی این گونه ترکیبات، مهار آنزیم کولین استراز بوده و ممکن است بر روی سیستم تولید مثلی، تاثیر منفی داشته باشند. با توجه به استفاده آن در کشاورزی و ضرر احتمالی این سم، تاثیر آن بر روی هورمون های جنسی و تغییرات بافتی در بیضه موش سفید کوچک مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: در یک مطالعه تجربی، ۴۰ سر موش نر بالغ آزمایشگاهی به چهار گروه مساوی شامل کنترل، شم، آزمایشی ۱ و ۲ تقسیم شدند. حیوانات در گروه های تجربی، سم دورسبان را با دوز مکرر  15 mg/kgو ۳۰ mg/kg به صورت داخل صفاقی به مدت یک ماه (پنج روز اول هفته) دریافت نمودند. به گروه شم روغن زیتون تزریق گردید. گروه کنترل تزریقی نداشتند. با تهیه برش های بافتی از بیضه، رده های مختلف سلول های اسپرماتوژنیک و سلول های لایدیگ و قطر لوله های اسپرم ساز با استفاده از عدسی چشمی مدرج اندازه گیری شدند. قطر بیضه نیز توسط میکرومتر اندازه گیری شد. هورمون های گونادوتروپین و تستوسترون با استفاده از روش radioimmunoassay بدست آمدند. سپس داده ها تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میزان هورمون های گونادوتروپین و تستوسترون در گروه های آزمایشی ۱ و ۲، کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل و شم پیدا نمود (p<0.05). تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت های اولیه و ثانویه، اسپرماتیدها و سلول های لایدیگ، قطر بیضه و قطر لوله های اسپرم ساز نیز کاهش معنی داری را در گروه های آزمایشی ۱ و ۲، نسبت به گروه کنترل و شم و همچنین در گروه آزمایشی ۲ نسبت به گروه آزمایشی ۱، نشان داد (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که احتمالا سم دورسبان، می تواند باعث کاهش هورمون های جنسی شده و با تخریب بافت بیضه، یکی از عوامل ناباروری تلقی گردد.