مقاله تاثیر دورآبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر دورآبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم علوفه ای
مقاله تراکم کاشت
مقاله دور آبیاری
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری بنیاد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: نادری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چنگیزی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی ایمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی دور آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علو فه ای رقم اسپیدفید در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. عامل دور آبیاری در ۳ سطح: ۹، ۱۳ و ۱۷ روزیک بار بعد از مرحله پنجه دهی در کرت های اصلی وعامل تراکم های کاشت در ۳ سطح: ۳۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ هزار بوته درهکتار در کرت های فرعی قرار گرفتند. اثر دورهای آبیاری بر صفات ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد گره در بوته، وزن تر برگ در بوته، وزن تر ساقه و عملکرد علوفه تر معنی دار شد. اثر تراکم های گیاهی نیز بر صفات ارتفاع گیاه، قطر ساقه، وزن تر برگ در بوته، وزن تر ساقه و عملکرد علوفه تر معنی دار شد. همجنین اثر متقابل تیمارها بر صفات ارتفاع گیاه، وزن تر ساقه وعملکرد علوفه تر معنی دار شد. در این آزمایش بهترین رژیم آبیاری انجام آبیاری هر ۹ روز یکبار و مناسب ترین تراکم ۳۰۰ هزار بوته در هکتار بود. نتایج به دست آمده نشان داد علوفه تر در سطح آبیاری ۹ روزبیشترین مقدار را دارد در حالی که پس از خشک شدن میزان علوفه خشک در سطح آبیاری ۹ روز یکبار و تراکم ۳۰۰ هزار بوته در هکتار با میزان ۳۳٫۳۳ تن در هکتار بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد. درصد وزن خشک به وزن تر در سطوح مختلف آبیاری در سطح احتمال ۵% تفاوت معنی دار داشت. همچنین تراکم ها و اثر متقابل تراکم در سطوح دور آبیاری در سطح احتمال ۱% دارای تفاوت معنی دار بود.