مقاله تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدهای سرمی، توان هوازی و ترکیب بدن دختران کم توان ذهنی غیر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۵۶ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدهای سرمی، توان هوازی و ترکیب بدن دختران کم توان ذهنی غیر ورزشکار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله شاخص های بیوشیمیایی
مقاله کم توان ذهنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بیژه ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: معظمی مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری های قلبی – عروقی امروزه به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده سلامتی انسان ها بخصوص در بیماران کم توان ذهنی محسوب می شوند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدهای سرمی و توان هوازی دختران کم توان ذهنی غیر ورزشکار طراحی و اجرا شد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۲۲ دختر کم توان ذهنی با میانگین سنی ۰٫۵±۲۳٫۳۸ سال، قد ۴٫۶±۱۶۱ سانتیمتر، وزن ۶٫۷۳±۶۱٫۱۵ کیلوگرم، نمایه توده بدن ۴٫۱۹±۲۵٫۶۸ کیلوگرم بر مجذور قد و با بهره هوشی  50تا ۷۵ به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (۱۰ نفر) و شاهد (۱۲ نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی در یک دوره تمرینات هوازی به مدت ۱۲ هفته، با شدت ۶۰ تا ۸۰ درصد ضربان قلب ذخیره شرکت نمودند، ولی گروه شاهد در هیچگونه تمرینی شرکت نکردند. متغیرها در دو گروه، در دو مرحله پیش و پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها: نفاوت میانگین های نسبت محیط کمر به باسن، درصد چربی بدن، تری گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین – کلسترول با چگالی بالا و اکسیژن مصرفی بیشینه قبل و بعد از آزمون در هر دو گروه معنی دار بود (P<0.05). میانگین نسبت محیط کمر به باسن، درصد چربی بدن، لیپوپروتئین – کلسترول با چگالی بالا بین دو گروه تفاوت معنی دار نشان داد (P<0.05).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه فعالیت هوازی می تواند متابولیسم لیپوپروتئین ها را تغییر داده و سبب کاهش عوامل خطر ساز بیماری قلبی – عروقی در دختران کم توان ذهنی شود.