مقاله تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی لپتین، واسپین و برخی شاخص های استرس اکسیداتیو در زنان میانسال چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی لپتین، واسپین و برخی شاخص های استرس اکسیداتیو در زنان میانسال چاق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله لپتین
مقاله واسپین
مقاله مالون دی آلدهید
مقاله ظرفیت تام آنتی اکسیدانی
مقاله زنان میانسال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نظام دوست زینب
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب جو مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر ۱۲ هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی لپتین، واسپین، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید زنان میانسال انجام گرفت. مواد و روش ها: در مطالعه نیمه تجربی حاضر، ۳۰ نفر زن میانسال بی تحرک (میانگین سن: ۳٫۰۲±۴۸٫۳۰، نمایه توده بدن: ۳۰٫۸۹±۳٫۲۳ کیلوگرم بر مترمربع و چربی بدن: %۳۲٫۸۸±۲٫۷۱) انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (۱۵=تعداد) و کنترل (۱۵=تعداد) قرار گرفتند. گروه تجربی، دوازده هفته تمرین هوازی (۳ جلسه در هفته با شدت ۶۵ تا ۷۵% بیشینه ضربان قلب ذخیره) را انجام دادند. نمونه گیری خون ۲۴ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شد (۰٫۰۵>P). یافته ها: نتایج، کاهش معنی داری در سطح سرمی لپتین و مالون دی آلدهید (مقادیر P به ترتیب 0.009 و ۰٫۰۱) و افزایش معنی داری در ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (۰٫۰۱=P) در گروه تجربی را نشان داد؛ هم چنین درصد چربی در گروه تجربی به طور معنی داری کاهش یافت (۰٫۰۰۰۱)، بین سطح سرمی واسپین در بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (۰٫۹۳=P). نتیجه گیری: انجام تمرین های هوازی منظم به کاهش وزن و کاهش درصد چربی بدن زنان چاق منجر می گردد. با توجه به این که تولید لپتین در بافت چربی صورت می گیرد، به دنبال کاهش درصد چربی، سطح سرمی لپتین نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر، تمرین هوازی با کاهش غلظت سرمی مالون دی آلدهید و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی می تواند به بهبود روند اکسیدانتی/آنتی اکسیدانتی در بدن منجر شود.