مقاله تاثیر دما وشوری بر میزان تخم گشایی سیست پریان میگوی گونه Phallocryptus spinosa که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آبزیان و شیلات از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر دما وشوری بر میزان تخم گشایی سیست پریان میگوی گونه Phallocryptus spinosa
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخم گشایی
مقاله پریان میگو
مقاله Phallocryptus spinosa
مقاله دما
مقاله شوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیدگر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نکویی فرد علی
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفی زاده بیژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی با هدف مطالعه تاثیر دما و شوری بر میزان گشایی سیست پریان میگوی گونه Phallocryptus spinosa انجام گرفت. بدین منظورخاک حاوی سیست پریان میگوی گونه P.spinosa از آبگیرهای شور اطراف روستای خاصلو-آذرشهر جمع آوری شده و پس از جداسازی، سیست ها درشرایط آزمایشگاهی با محیط کشت حاوی آب کلرزدایی شده در تیمارهای با شوری های مختلف نزدیک به محدوده شوری مشاهده شده در زیستگاه طبیعی (۱۸ و ۲۳ و ۲۸ گرم در لیتر) و همینطور در محیط کشت EPA و در درجات حرارتی نزدیک به شرایط برکه طبیعی (۱۵ و ۲۰ و ۲۵ درجه سانتی گراد) کشت و بررسی گردید. همینطور به منظور حصول تخم گشایی بالاتر از رژیم نوری ۲۴ ساعت و روشنایی ۲۰۰۰ لوکس استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که با کاهش درجه حرارت از ۲۵ به ۱۵ درجه سانتی گراد وکاهش شوری از ۲۸ به ۱۸ گرم در لیتر، درصد تخم گشایی افزایش یافت (p<0.05) بیشترین تخم گشایی در دمای ۱۵ درجه سانتی گرادو در شوری ۱۸ گرم در لیتر در روز پنجم به مقدار ۵٫۳۳ درصد مشاهده شد (p<0.05) همچنین عمل تخم گشایی از نظر زمانی در تیمارها بطور متناوب و در فواصل زمانی متعدد صورت گرفته، بطوریکه در هر دوره تخم گشایی، تخم گشایی سیست ها به مقدار کمتر از ۱۰ درصد مشاهده گردید. بدین ترتیب از سوی دیگرکاهش درجه حرارت آب و شوری در میزان تخم گشایی این گونه تاثیر دارند . تخم گشایی پریان میگوها هنگام نمونه برداری همراه خاک خشک زیستگاه آنها بدون جداسازی سیست های حساس، نتایج بهتری داشته است. این امر می تواند در اثر وجود درجات متفاوتی از حالت دیاپوز درمیان سیست های پریان میگوها بوده و به عنوان قابلیت مهمی درجهت حفظ و بقای دائمی آنها در آبگیرهای موقتی بهاره مطرح باشد.