مقاله تاثیر دمای انکوباسیون بر برخی شاخص های تخم گشایی و کیفیت لارو فرشته ماهی آب شیرین Pterophyllum scalare که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر دمای انکوباسیون بر برخی شاخص های تخم گشایی و کیفیت لارو فرشته ماهی آب شیرین Pterophyllum scalare
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آکواریوم
مقاله خانواده سیکلیده
مقاله اپتیمم حرارتی
مقاله انکوباسیون
مقاله Pterophyllum scalare

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ثابت سیدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین دمای مطلوب تفریخ تخم فرشته ماهی یا آنجل آب شیرین(Pterophyllum scalare)  انجام گرفت. برای انجام این تحقیق ۶ تیمار بر حسب میزان درجه حرارت دوره انکوباسیون، به ترتیب با ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۰، ۳۲ و ۳۴ درجه سانتی گراد، و هر تیمار با سه تکرار در نظر گرفته شدند. آماده سازی مولدین برای تخمریزی در مخازن ۵۰ لیتری به مدت ۳۵ روز ادامه یافت. در این مدت مولدین در دمای ۱±۲۸ درجه سانتی گراد،pH  بین ۷٫۵ تا ۸٫۳ و سختی کمتر از ۱۰±۱۷۰ میلی گرم در لیتر نگهداری شدند. تخم های حاصل به انکوباتور منتقل شدند و پس از پایان دوره انکوباسیون، چهار شاخص اصلی شامل طول دوره انکوباسیون، درصد تلفات، درصد تفریخ و میزان بچه ماهیان ناقص مورد بررسی و ثبت قرارگرفت. نتایج حاصل از این بررسی ها دمای مطلوب تفریخ تخم ماهی آنجل را ۲۸ تا ۳۰ درجه سانتی گراد تعیین نمود، به طوری که کاهش مطلوب طول دوره انکوباسیون همزمان با کاهش میزان تلفات، افزایش درصد تفریخ و کاهش میزان بچه ماهیان ناقص در دامنه دمایی مذکور مشهود بود. سایر نتایج بدین ترتیب بود که در دمای ۳۴ درجه سانتی گراد تخم ها ظرف مدت ۱٫۸± ۶۰٫۹ساعت تفریخ گردیدند، که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (P<0.05). نتایج نشان داد افزایش یا کاهش حرارت از دامنه دمایی مطلوب سبب افزایش معنی دار تلفات می گردد، به طوری که بیشترین میزان تلفات در دماهای ۳۴ (با ۵٫۶±۳۴٫۷ درصد) و ۲۴ درجه سانتی گراد (با ۴٫۸±۲۳٫۶ درصد) مشاهده شد .(P<0.05) بیشترین میزان تفریخ با ۱٫۱±۹۶٫۴ درصد و کمترین میزان بچه ماهیان ناقص با ۰٫۳ درصد در ۲۸ درجه سانتی گراد مشاهده شد.(P<0.05) می توان نتیجه گیری نمود که دمای مطلوب انکوباتور سبب کاهش مطلوب طول دوره انکوباسیون، کاهش تلفات، افزایش درصد تفریخ و جلوگیری از تولید بچه ماهیان ناقص می شود که به لحاظ بهره وری زمانی و اقتصادی برای کارگاه های تکثیر و پرورش مفید است.