مقاله تاثیر دعای توسل بر سلامت روان دانشجویان سال دوم دانشکده پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۱۰ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر دعای توسل بر سلامت روان دانشجویان سال دوم دانشکده پرستاری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجوی پرستاری
مقاله دعا
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهینی فراهانی مولود
جناب آقای / سرکار خانم: قمری زارع زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرزاد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلامت روانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در ارتقاء و تکامل انسان ها به ویژه در دانشجویان از اهمیت بسیاری برخوردار است. مطالعات نشان می دهد که درصدهای متفاوتی از دانشجویان مبتلا به انواع اختلالات و مشکلات روان شناختی می باشند. هدف از این پژوهش، تاثیر دعای توسل بر سلامت روان دانشجویان پرستاری سال دوم دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر نیمه تجربی در دو گروه به روش پیش آزمون – پس آزمون است. کلیه دانشجویان پرستاری سال دوم (۵۸ نفر) با شیوه سرشماری در این پژوهش شرکت کردند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (۳۱ نفر) و کنترل (۲۷ نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی(GHQ-28)  برای جمع آوری داده ها استفاده شد. در مرحله مداخله در گروه آزمون؛ قرائت دعای توسل دو بار در هفته به مدت ۴ هفته انجام شد. سلامت روان دو گروه در مرحله قبل و یک ماه پس از مداخله سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۶  SPSSverو آزمون های میانگین، انحراف معیار، تی زوجی و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج آزمون آماری t زوجی نشان داد که در گروه آزمون، در مقایسه مرحله قبل و بعد، میانگین نمره کل سلامت روان اختلاف معناداری نداشته است (p=0.19)؛ اما در مقایسه میانگین نمرات در زیرمقیاس اضطراب و افسردگی تفاوت معناداری وجود داشت (p<0.05). در حالیکه نتایج آزمون آماری t زوجی در گروه کنترل نشان داد که در نمره کل سلامت روان و زیرمقیاس های مربوط به آن اختلاف معناداری بین مراحل قبل و بعد وجود نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر تاثیر دعای توسل بر سلامت روان در زیرمقیاس های اضطراب و افسردگی پیشنهاد می شود پژوهش هایی با برنامه نظارتی مستقیم بر قرائت دعا و در گروه های دسته جمعی به منظور اضافه نمودن به یافته ها انجام دهند.