مقاله تاثیر درناژ بندناف بر طول مرحله سوم زایمان در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم بهمن ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۲۰ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر درناژ بندناف بر طول مرحله سوم زایمان در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احتباس جفت
مقاله درناژ
مقاله بندناف
مقاله مرحله سوم زایمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگرشوشتری شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: مکوندی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاییان سارا
جناب آقای / سرکار خانم: بسطامی آراسته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خونریزی پس از زایمان، یکی از دلایل مهم مرگ و میر مادران در کشورهای در حال توسعه می باشد. اداره مرحله سوم زایمان با روش های بدون عارضه می تواند باعث کاهش خونریزی بعد از زایمان و در نتیجه کاهش میزان مرگ و میر مادران شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر درناژ بندناف بر طول مرحله سوم زایمان در زنان نخست زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۹۰ زن نخست زایی که در بیمارستان رازی شهر اهواز زایمان طبیعی داشتند انجام شد. در گروه اول بلافاصله پس از زایمان، درناژ بندناف انجام شد و برای گروه دوم، مداخله خاصی انجام نشد. در تمام افراد جفت با مانور براندت اندروز خارج شد. در تمام نمونه ها بلافاصله پس از خروج جفت، طول مدت مرحله سوم زایمان و همچنین مکانیسم خروج جفت، موارد احتباس جفت یا موارد نیاز به خروج دستی جفت یادداشت شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف، تی مستقل و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: هر دو گروه از نظر ویژگی های پایه مادری و نوزادی یکسان بودند. میانگین طول مرحله سوم زایمان در گروه مورد (۰٫۹۳±۳٫۵۱ دقیقه) به صورت معناداری کمتر از گروه شاهد (۰٫۹۶±۶٫۰۵ دقیقه) بود (۰٫۰۰۰۱>p). در هیچ یک از دو گروه مورد مطالعه، موردی از احتباس جفتی یا نیاز به خروج دستی جفت مشاهده نشد.
نتیجه گیری: درناژ بندناف به عنوان یک روش آسان و غیرتهاجمی می تواند طول مرحله سوم زایمان را کاهش دهد.