مقاله تاثیر درمان مرور زندگی با رویکرد معنوی بر کیفیت زندگی در بین بیماران مبتلا به سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر درمان مرور زندگی با رویکرد معنوی بر کیفیت زندگی در بین بیماران مبتلا به سرطان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله کیفیت زندگی
مقاله مرور زندگی با رویکرد معنوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی فر آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان یک مساله جهان گستر بوده، آمار مبتلایان به آن در همه سنین رو به افزایش است و می تواند بر جنبه های مختلف زندگی بیماران تاثیر گذارد. یکی از مهمترین مسایل در زمینه سرطان، ضرورت کاهش مشکلات روان شناختی و افزایش کیفیت زندگی این بیماران است. از این رو، مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر مرور زندگی با رویکرد معنوی بر کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی در مبتلایان به سرطان در شهر کاشان انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه ۴۰ نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای هر دو گروه پرسشنامه کیفیت زندگی  EORTC QLQ – C30قبل از مداخله تکمیل گردید. سپس، برای گروه آزمایش ۶ جلسه مشاوره فردی درمان مرور زندگی با رویکرد معنوی انجام شد. یک هفته بعد از آخرین جلسه، مجددا پرسشنامه کیفیت زندگی EORTC QLQ – C30 برای دو گروه تکمیل گردید.
نتایج: میانگین نمره کیفیت زندگی گروه آزمایش از ۲۷٫۵ در پیش آزمون به ۷۵ در پس آزمون و در گروه کنترل از ۳۳٫۷۵ در پیش آزمون به ۲۱٫۸۷ در پس آزمون تغییر کرد. با توجه به نتایج به دست آمده کیفیت زندگی در گروه آزمایش پس از اجرای مرور زندگی به طور معنی دار افزایش یافته است.
نتیجه گیری: درمان مرور زندگی با رویکرد معنوی باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان می شود؛ بنابراین، درمان مذکور می تواند به عنوان یک روش موثر جهت بهبود کیفیت زندگی این بیماران به کار گرفته شود.