مقاله تاثیر درمان مبتنی بر مدل فرانظری بر خودکارآمدی پرهیز از مواد و چگونگی به کارگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان معتادین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۳۲ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر درمان مبتنی بر مدل فرانظری بر خودکارآمدی پرهیز از مواد و چگونگی به کارگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان معتادین
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان مبتنی بر مدل فرانظری
مقاله خودکارآمدی پرهیز از مواد
مقاله راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
مقاله اعتیاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: کریم نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه الدین نیلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر درمان مبتنی بر مدل فرانظری بر خودکارآمدی پرهیز از مواد و چگونگی به کارگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان معتادین مرد مقیم مراکز میان مدت بهزیستی شهر اهواز انجام شده است.
مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه آزمایش و گواه می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معتادین ۳۰ – ۱۵ سال مرد مقیم در مراکز میان مدت بهزیستی شهر اهواز بود که از میان آن ها ۳۰ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، به این صورت که از میان مراکز میان مدت، ۵ مرکز و از هر مرکز شش نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. از این ۳۰ نفر به شکل تصادفی، ۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل گماشته شدند. درمان مبتنی بر مدل فرانظری به شیوه گروهی طی ۱۵ جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و افراد گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند و هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل پرسش نامه خودکارآمدی پرهیز از مواد مارتین گلمن و پرسش نامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گرنفسکی و همکاران می باشد که شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به سوالات آن پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از روش های آماری توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که میان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ خودکارآمدی پرهیز از مواد و میزان به کارگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.001). همچنین میزان خودکارآمدی پرهیز از مواد و میزان به کارگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون به طور معنی داری بیش از گروه کنترل بود.
نتیجه گیری: درمان مبتنی بر مدل فرانظری یکی از درمان های گروه شناختی – رفتاری است که توانسته است خودکارآمدی اختصاصی و همچنین نوع به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجانی سوء مصرف کنندگان مواد را ارتقا بخشد.