مقاله تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد دلبستگی کودک محور بر علایم افسردگی و کیفیت دلبستگی پسران مقطع ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۲۲ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد دلبستگی کودک محور بر علایم افسردگی و کیفیت دلبستگی پسران مقطع ابتدایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی کودکان
مقاله کیفیت دلبستگی
مقاله درمان مبتنی بر رویکرد دلبستگی کودک محور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکه نیا فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: کجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: بهامین قباد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد دلبستگی کودک محور بر میزان علایم افسردگی و کیفیت دلبستگی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی انجام شد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی و با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری همه پسران پایه چهارم و پنجم شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ بودند. نمونه مورد بررسی در این پژوهش ۳۰ دانش آموز پسر افسرده کلاس چهارم و پنجم دبستان بود که بر اساس نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در گروههای آزمایش و گواه قرار گرفتند. به منظور سنجش میزان افسردگی کودکان از پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI) (کواکس، ۱۹۸۱) و به منظور سنجش میزان دلبستگی کودکان، از پرسشنامه کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان فرم تجدیدنظر شده برای کودکان (IPPA-R) (گالون و رابینسون، ۲۰۰۵) استفاده شد. مداخله ها شامل ۶ جلسه بود که بر اساس درمان مبتنی بر دلبستگی کودک محور تدوین شده بود و بر روی گروه آزمایش اجرا شد در حالی که گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. نتایج آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان دلبستگی کودک محور به طور معناداری موجب کاهش افسردگی و ابعاد آن (مشکلات بین فردی، ناکارآمدی، فقدان لذت، خلق منفی، عزت نفس منفی) (P<0.05) و همچنین افزایش کیفیت دلبستگی و ابعاد آن (اعتماد، ارتباط، از خودبیگانگی) (P<0.05) در گروه آزمایش گردید.