مقاله تاثیر درمان شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب زایمان طبیعی نخست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۹۷۴ تا ۹۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر درمان شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب زایمان طبیعی نخست
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله سقط
مقاله ناباروری
مقاله زایمان طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمان پرست رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: برماس حامد
جناب آقای / سرکار خانم: دانش عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: آجودانی زرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اضطراب به عنوان یک عامل بازدارنده و تاثیرگذار بر سیر زایمان طبیعی شناخته شده است. به علت عدم وجود مطالعات مشابه، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر درمان شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب زایمان طبیعی نخست طراحی گردید.
روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی بر ۴۰ زن نخست زا با سن بارداری شش ماه که سابقه سقط و ناباروری نداشتند، انجام گردید. افراد پس از تکمیل فرم رضایت نامه با استفاده از آزمون اضطراب بک مورد بررسی قرار گرفتند و میزان اضطراب آنها سنجیده شد و سپس به صورت تصادفی به دو گروه ۲۰ نفره تقسیم شدند. آزمودنی های گروه آزمایش تحت ۱۰ جلسه درمان انفرادی شناختی رفتاری قرار گرفتند. یک هفته قبل از زایمان و ۲۰ روز بعد از زایمان، آزمون اضطراب مجددا اجرا شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: میانگین نمره اضطراب بک در ابتدای سه ماهه سوم بارداری در گروه آزمایش ۳۴٫۱۶، در پس آزمون ۸٫۶۸ و در پیگیری ۷٫۷۹ بود و تفاوت معنی دار بود (۰٫۰۱>p). این میزان در گروه کنترل در ابتدای سه ماهه سوم ۳۴٫۰۵، در پس آزمون ۳۴٫۵۳ و در پیگیری ۲۶٫۸۹ بود که تفاوت معنی داری نداشتند.
نتیجه گیری: درمان شناختی رفتاری موجب کاهش اضطراب زایمان طبیعی نخست می شود و تاثیر آن بعد از زایمان نیز باقی می ماند. بر این اساس این درمان جهت کاهش اضطراب زنان نخست زا پیشنهاد می گردد.