مقاله تاثیر درمان شناختی – رفتاری بر میزان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به سوگ نابهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۳۷۳ تا ۳۸۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر درمان شناختی – رفتاری بر میزان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به سوگ نابهنجار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوگ نابهنجار
مقاله درمان شناختی
مقاله رفتاری
مقاله افسردگی
مقاله سازگاری
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی سالار
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری کریم
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مرگ یک شخص مهم در زندگی کودک، سخت ترین حادثه ای است که وی می تواند تجربه کند. به منظور درمان علایم متعاقب سوگ روان شناسان و درمانگران از روش های مختلفی سود می برند، از جمله درمان شناختی – رفتاری و هدف از اجرای این پژوهش، نیز بررسی میزان اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر میزان سازگاری دانش آموزان مبتلا به سوگ نابهنجار بود.
مواد و روش ها: روش پژوهش، نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه شاهد استفاده شده است. نمونه آماری شامل ۲۸ نفر دانش آموز (۱۰ نفر پسر و ۱۰ نفر دختر) دبیرستانی بود که از بین دانش آموزان داغ دیده ای که تجربه فقدان یکی از اعضای خانواده یا عزیزان خود را داشتند و بر اساس ملاک های (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) DSM-IR-IV دارای نشانه های سوگ نابهنجار تشخیص داده شدند، به صورت تصادفی انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش (۱۰ نفر) و شاهد (۱۰ نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه تحت مداخلات درمانی شناختی – رفتاری قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه سازگاری فردی – اجتماعی کالیفرنیا (CTP یاCalifornia test of adjustment ) استفاده گردید و داده ها با استفاده از روش های آماری Mann-Whitney،Wilcoxon  و آزمون Z و بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: بین عملکرد گروه شاهد و آزمایش در سازگاری کل بعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.02). همچنین بین عملکرد گروه شاهد و آزمایش در خرده مقیاس سازگاری فردی تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.01)، ولی در خرده مقیاس سازگاری اجتماعی تفاوت معنی داری دیده نشد (P<0.1).
نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت که در مجموع، درمان شناختی – رفتاری بر میزان سازگاری دانش آموزان مبتلا به سوگ نابهنجار تاثیر مثبت دارد و می توان از این شیوه درمانی برای کمک به سلامت و بهداشت روانی کودکان استفاده نمود.