مقاله تاثیر درمان شناختی – رفتاری بر شدت درد و سلامت روانی بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات روانشناسی بالینی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر درمان شناختی – رفتاری بر شدت درد و سلامت روانی بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختی – رفتاری
مقاله شدت درد
مقاله سلامت روانی
مقاله درد مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمید نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان ساعتچی لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: دردهای مزمن به عنوان یکی از مهمترین معضلات پزشکی در تمام جهان بوده و خواهند بود، امروزه درمان های پزشکی و روان شناختی بسیاری از جمله درمان های شناختی – رفتاری برای کنترل و بهبود این دردها به کار گرفته می شود.
هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر شدت درد و سلامت روانی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن می باشد.
روش: این پژوهش از نوع آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش ۳۰ زن مبتلا به کمر درد مزمن بود که از میان ۸۸ نفر مراجعه کننده به ۴ کلینیک تخصصی درد مزمن و مرکز فیزیوتراپی که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند و کمر درد مزمن در آنها توسط پرسشنامه درد مزمن تایید شد، به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس این ۳۰ نفر به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش درد و افزایش سلامت روانی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن در مقایسه با کنترل در سطح p<0.001 تاثیر معناداری داشته است. این نتایج در دوره پیگیری تداوم داشت. با توجه به یافته های پژوهش حاصل، می توان از درمان های شناختی – رفتاری به عنوان یکی از درمان های حوزه روان شناسی برای مدیریت دردهای مزمن و بالا بردن سلامت روانی افراد مبتلا به دردهای مزمن استفاده نمود.