مقاله تاثیر درمان ترکیبی گروه درمانی معنوی و شناختی بر کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۱۳۰ تا ۱۱۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر درمان ترکیبی گروه درمانی معنوی و شناختی بر کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب مرگ
مقاله سرطان
مقاله گروه درمانی معنوی و شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه صادق
جناب آقای / سرکار خانم: رقیبی مهوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ترکیبی گروه درمانی معنوی و شناختی بر کاهش میزان اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمان سرطان شهر کرمان سال ۱۳۹۱ انجام گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه تعداد ۲۶ نفر از افراد مبتلا به انواع سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی به روش نمونه گیری در دسترس پس از مصاحبه بالینی انتخاب و در دو گروه ۱۳ نفری کنترل و آزمایش به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس همه ۲۶ نفر به وسیله پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر مورد آزمایش قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش ۱۱ جلسه دو ساعته در مداخلات گروه درمانی معنوی و شناختی شرکت کردند، ولی گروه کنترل هیچ مداخله درمانی را دریافت نکردند. در پایان دوباره ابزار پژوهش بر روی همه افراد گروه نمونه اجرا گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته ها نشان دادند که درمان ترکیبی گروه درمانی معنوی و شناختی در کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان موثر بوده است (
p£۰٫۰۰۱).
نتیجه گیری: درمان ترکیبی گروه درمانی معنوی شناختی می تواند اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان را کاهش دهد.