مقاله تاثیر درمان با آنالوگ های طولانی اثر گنادوتروپین بر اندکس توده بدنی در دختران دچار بلوغ زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر درمان با آنالوگ های طولانی اثر گنادوتروپین بر اندکس توده بدنی در دختران دچار بلوغ زودرس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوغ زودرس
مقاله آنالوگ گنادوتروپین
مقاله چاقی
مقاله اندکس توده بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مویری حشمت
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی مصلی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت مامک
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بلوغ زودرس علاوه بر اثرات عمیق جسمی و روانی، منجر به پیشرفت سریع سن استخوانی، افزایش هورمون های جنسی، منارک زودرس و کاهش قابل توجه در قد نهایی بیماران درمان نشده می شود. درمان با آنالوگ های طولانی اثر گنادوتروپین ها، درمان انتخابی بلوغ زودرس می باشد، اما در مورد اثر این داروها بر افزایش وزن، اختلاف نظر وجود دارد.
روش بررسی: در این مطالعه گذشته نگر وزن، قد و اندکس توده بدنی ۵۲ بیمار به مدت ۱۲ ماه، (در شروع درمان، شش و ۱۲ ماه پس از آن) با آنالوگ های گنادوتروپین مورد بررسی قرار گرفت. بیماران بیشتر دختران مبتلا به بلوغ زودرس ایدیوپاتیک بودند و تعداد کمی هم دخترانی بودند که به علت قد کوتاه و یا مسایل اجتماعی و روانی کاندید درمان بودند. شاخص های آنتروپومتریک و BMI پس از درمان با قبل مقایسه شد. یافته ها: متوسط سن بیماران در شروع درمان ۸٫۷۸±۳٫۰۷ بود. انحراف معیار برای توده بدنی (Standard Deviation Score for Body Mass Index, SDS BMI) بیماران، قبل از درمان ۰٫۸۰±۱٫۱۸، شش ماه بعد از درمان ۰٫۸۲±۱٫۱۵ و ۱۲ ماه بعد از درمان هم۰٫۸۲±۱٫۲۸ بود که تغییر معناداری نداشت (P=0.909) قد SDS بیماران در شروع درمان ۰٫۴۱±۱٫۶۵، شش ماه بعد از درمان ۰٫۴۳±۱٫۶۰ و ۱۲ ماه بعد از درمان ۰٫۴۶±۱٫۵۰ بود که این افزایش از لحاظ آماری معنادار نبود (P=0.66) افزایش وزن بیماران هم در سه گروه کم وزن، نرمال، دارای اضافه وزن و چاق نیز تفاوت معناداری با هم نداشت.
نتیجه گیری: درمان با آنالوگ های گنادوتروپین باعث چاقی قابل توجه در بیماران نمی شود، هرچند افزایش مختصری در وزن دیده می شود اما این تغییر از لحاظ آماری معنادار نیست.