مقاله تاثیر درس کارآفرینی بر امید به آینده شغلی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۸۷ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر درس کارآفرینی بر امید به آینده شغلی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله کارآفرینی
مقاله امید به آینده شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی سیدصالح
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این مقاله شناخت تاثیر آموزش درس کارآفرینی بر امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸ می باشد. روش این پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸ در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ می باشند. حجم نمونه با اندازه اثر کوچک و توان آماری ۰٫۷ و آلفای(a=0.05)  و با توجه به کاهش خطای نوع اول، در حد ۴۷۰ نفر می باشد که این تعداد به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. و به منظور احتمال ریزش نمونه ها در نهایت ۵۰۰ نفر به عنوان نمونه آماری از طریق روش های نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای و طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. برای ابزار تحقیق با توجه به بررسی پیشینه تحقیق، مبانی نظری و مطالعات اکتشافی؛ یک پرسشنامه محقق ساخته ۱۳ سوالی تدوین گردید که روایی صوری آن با توجه به نظرات خبرگان تایید گردید و برای تعیین پایایی آن با اجرای مقدماتی ضریب آلفای کرانباخ آن (۰٫۸۸) محاسبه شده است. سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که آموزش درس کارآفرینی در افزایش اعتماد به نفس، افزایش آگاهی و توانایی لازم، افزایش توانایی های خود اشتغالی، افزایش خلاقیت در زمینه های شغلی دانشجویان موثر است.